Home

Wat heeft Doorpakkers te bieden?

Welzijn, Gezondheid & Forensische Zorg

Doorpakkers biedt ambulante (thuis)begeleiding en verblijfszorg. We bieden een geïntegreerd zorgaanbod in de thuissituatie dat aansluit bij de behoefte en wensen van de forensische cliënten met psychiatrische en /of psychosociale problematiek met oog voor de directe leefomgeving, waarbij ondersteuningsaanbod maar ook oplossingen worden geboden/gezocht voor de sociale levensdomeinen zoals: wonen, werken of dagbesteding, opleiding, inkomen, beheer van financiën, sociale contacten, vrije tijd en zorg.

Iedere cliënt heeft een eigen vaste begeleider die outreachend, flexibel en pragmatisch werkt. De casemanager fungeert als een verbindende “spin-in-het-web”. Dit doen zij door betrokken instanties en sociale relaties rondom de cliënt samen te brengen en op elkaar af te stemmen.


VOOR WIE DOEN WE DAT?

Doorpakkers is er voor cliënten vanaf 18 jaar met praktische ondersteuningsvragen. De doelgroep van Doorpakkers is bekend met een verslavings- en/of justitiële achtergrond, sociaal/economische problemen, psychische problemen en/of een licht) verstandelijke beperking. Daarbij moeten cliënten in staat zijn uiteindelijk hun eigen regie weer terug te kunnen pakken. Er moet altijd een praktische ondersteuningsvraag liggen ten aanzien van meerdere leefgebieden. De dienstverlening richt zich o.a. op wonen, financiën, participatie, werk, sociaal netwerk en/of het vinden van passende ondersteuning (bijvoorbeeld een passende behandeling).

Doorpakkers biedt een no nonsens houding en zegt waar het op staat. We werken in een casus zoveel mogelijk met twee casemanagers, waardoor er voor de cliënt continuïteit blijft bestaan bij verlof of ziekte en men altijd met vertrouwde gezichten te maken hebt. Daarnaast heeft Doorpakkers alleen zeer ervaren medewerkers in dienst die allen doen waar wij voor staan: doorpakken!

De cliënt start bij Doorpakkers met een vrijblijvende kennismaking. Van daaruit bekijken we of er een match is en ondersteunen we bij de hulpvraag (formulering) bijvoorbeeld richting de gemeente of reclassering. Doel is om passende ondersteuning te bieden, die aansluit bij de persoon en problematiek, zodat men zo snel mogelijk de regie weer in handen krijgt en zelfstandig verder kan. Het begeleidingsproces van Doorpakkers is gebaseerd op het 8 fasenmodel en we registreren in een elektronisch cliënten dossier. De cliënt mag altijd zijn of haar dossier inzien en toestemming geven voor inzage door familie en/of andere, betrokken hulpverleners.

Doorpakkers werkt en maakt gebruik van de best passende methodiek en benadering bij de situatie van de cliënt en waarbij onze kernwaarden en maatwerk centraal staan (eclectisch integratief). Daarbij maakt Doorpakkers gebruik van best practice en staat het vakmanschap van de medewerkers centraal.

Over Doorpakkers

Wij Pakken Door!
homepage-Over-ons-740x522.jpg
Doorpakkers
Doorpakkers is opgericht medio 2017 door Akeem Elmin en Ton Verlinden. Vanuit hun brede ervaring hebben zij een eigen(tijdse) visie en aanpak ontwikkeld. Doorpakkers is in Eindhoven gestart met ambulante begeleiding en biedt daarnaast sinds april 2020 verblijfszorg aan. De forensisch beschermd wonen locatie ‘Intermezzo’ biedt onderdak en begeleiding aan 20 cliënten.
Over Ons
Homepage-Missie-en-Visie-740x522.jpg
Doorpakkers
Het motto van Doorpakkers is doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Dat doen we zowel binnen als buiten de gebaande paden. We vinden het belangrijk om transparant en duidelijk te zijn richting onze cliënten, netwerkpartners en medewerkers. Doorpakkers gaat problemen niet uit de weg en hanteert daarbij een nuchtere en normaliserende aanpak.
Missie & Visie

Wat anderen zeggen over Doorpakkers

Onze recenties

“Als toezichthouder heb ik regelmatig cliëntoverleg met de Doorpakkers. Ook hierin nemen zij voldoende tijd de situaties te bespreken en te anticiperen op de omstandigheden om waar mogelijk de gestelde doelen te bereiken.”

Reclassering Nederland – Regio Helmond

Toezichthouder
Reclassering Nederland – Regio Helmond

“Tot slot zie ik Doorpakkers in het hele proces met cliënten als een betrouwbare samenwerkingspartner. Het werken met een shared-caseloads (collega’s kennen elkaars cliënten) maakt dat de begeleiding altijd gecontinueerd kan worden als een casemanager wegvalt.”

Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

Toezichthouder / mentor
Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

“Doorpakkers werkt outreachend en out of the box. Ze kijken naar wat nodig is om weer een basis te creëren. Als er een basis bereikt is en meer hulp is nodig (denk aan intensieve behandeling) denken zij mee en motiveren ze cliënt hiervoor.”

Verslavingsreclassering NK

Toezichthouder
Verslavingsreclassering NK

“De woonbegeleiders zijn kundig en kunnen omgaan met de specifieke noden van de doelgroep. Ondanks dat de Doorpakkers als organisatie de laatste jaren hard is gegroeid, blijft hun kwaliteit gewaarborgd. Wij zijn blij met hun bestaan.”

ACT team forensische zorg

De Woenselse Poort
ACT team forensische zorg

“Naast een concrete, praktische aanpak hebben de medewerkers bij de Doorpakkers ook een dosis humor. Dit geeft ruimte voor relativering binnen de soms complexe casussen. Kortom een aanwinst voor de samenwerking binnen het justitiële werk gericht op recidive vermindering en een betere samenleving.”

Reclassering Nederland – Regio Helmond

Toezichthouder
Reclassering Nederland – Regio Helmond

“Doorpakkers heeft kennis van het werk(veld) en de cliënten. Zij geven, ongeacht de problematiek, elke cliënt een kans in hun traject. Hierbij hanteren ze een actieve vorm van ondersteuning en begeleiding. Om dit mogelijk te maken, heb je casemanagers nodig die flexibel kunnen zijn en goed in samenwerking moeten kunnen treden met alle soorten cliënten en verwijzers. Doorpakkers laat zien dat zij dit vrijwel altijd goed doen.”

Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

Toezichthouder / mentor
Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

“De missie en visie van Doorpakkers zijn in het werk herkenbaar voor mij. Er wordt een totale opvang en begeleiding geleverd en het aanbod van hulpverlening is gericht op kansen bieden. Ze hebben lef in hoever ze hierin gaan.”

Procesregisseur Gemeentelijk De-escalatie

Team Sociaal,-Ruimtelijk,- en Veiligheids domein
Procesregisseur Gemeentelijk De-escalatie

“Daar waar veel organisaties meer vanuit kantoor werken, gaat Doorpakkers met cliënten mee. Ze halen de cliënt op als dit echt niet anders kan, ondersteunen ook bij zaken die niet altijd binnen het takenpakket vallen, maar wel nodig zijn voor het behalen van het einddoel.”

Verslavingsreclassering NK

Toezichthouder
Verslavingsreclassering NK

“De medewerkers van Doorpakkers komen hun afspraken steeds na. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats en ook, tussendoor, is er steeds afstemming van zorg. Kortom de samenwerking is steeds bijzonder goed, intensief en transparant.”

ACT team forensische zorg

De Woenselse Poort
ACT team forensische zorg

Samen doorpakken?

Neem contact op!