Forensisch beschermd wonen

Beschermd wonen, locatie Intermezzo te Eindhoven
Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die door hun beperkingen (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Dan denken we onder andere aan mensen die bekend zijn met ernstige, en vaak ook aanhoudende, psychische aandoeningen en/of ernstige psychosociale problemen. Hierdoor ondervinden zij belemmeringen op verschillende levensgebieden. Beschermd wonen biedt hen een meer ‘gecontroleerde’ woonomgeving. In de woonomgeving ligt de focus op veiligheid, bescherming, stabilisatie en herstel.
Woning forensisch beschermd wonen

Locatie Intermezzo te Eindhoven

Beschermd wonen

Beschermd wonen voelt vaak als een veilige haven na een soms jarenlange zoektocht naar de juiste behandeling en begeleiding

Binnen onze locatie Intermezzo, de locatie voor forensisch beschermd wonen, bieden we verblijfszorg, specifiek aan justitiabelen, vanaf 18 jaar die bekend zijn met psychische problemen. Er hoeft zeker niet altijd sprake te zijn van ex-gedetineerden. Een strafrechtelijke titel kan echter ook aanleiding geven voor forensische zorg, bijvoorbeeld een Toezicht vanuit de reclassering. In de meeste gevallen geldt dat forensisch beschermd wonen wordt opgelegd als voorwaarde voor het verminderen, vervroegd beëindigen, of niet uitvoeren van de straf of voorlopige hechtenis. Het is meestal niet de enige voorwaarde die wordt gesteld. Daarnaast kan forensische zorg worden opgelegd als onderdeel van de straf.

Forensische zorg moet in de eerste plaats bijdragen aan het herstel van de persoon in kwestie en het speelt ook een belangrijke rol in het voorkomen van nieuwe delicten. Het dient iemand in staat te stellen om weer zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Zodoende is er een breed maatschappelijk belang voor goede forensische zorg.

En wat het beste past bij iemands situatie kan na verloop van tijd veranderen. Eén van de minder intensieve en complexe vormen van forensische zorg is verblijfszorg. Binnen het beschermd wonen bieden we wonen onder toezicht in combinatie met begeleiding. Er kan ook sprake zijn van aanvullende behandeling.

Bijna altijd spelen er ook nog andere problemen op verschillende leefgebieden, als wonen, verslaving, financiën en in (sociale) relaties. Forensisch beschermd wonen is de lichtste intramurale vorm van forensische zorg.

Forensische zorg moet in de eerste plaats bijdragen aan het herstel van de persoon in kwestie en het speelt ook een belangrijke rol in het voorkomen van nieuwe delicten. Het dient iemand in staat te stellen om weer zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Zodoende is er een breed maatschappelijk belang voor goede forensische zorg.

En wat het beste past bij iemands situatie kan na verloop van tijd veranderen. Eén van de minder intensieve en complexe vormen van forensische zorg is verblijfszorg. Binnen het beschermd wonen bieden we wonen onder toezicht in combinatie met begeleiding. Er kan ook sprake zijn van aanvullende behandeling.

Bijna altijd spelen er ook nog andere problemen op verschillende leefgebieden, als wonen, verslaving, financiën en in (sociale) relaties. Forensisch beschermd wonen is de lichtste intramurale vorm van forensische zorg.

WAT BIEDEN WE AAN?

Door middel van een – in de wijk gelegen – groepswoning, bieden we aan 20 cliënten begeleiding, structuur en bescherming en trainen we op woonvaardigheden die men nodig heeft om weer (deels) zelfstandig te kunnen wonen. We maken met elke cliënt een individueel begeleidingsplan, waarin we afspraken en begeleidingsdoelen vastleggen en periodiek evalueren.

Het ambulant beschermd wonen zien we als een belangrijke volgende fase op het wonen en leven in een groepswoning. Echter starten we met het meer bescherming en structuur biedende groepswonen, van waaruit de mogelijkheid ontstaat om de zorg stapsgewijs af te schalen naar zelfstandig (begeleid / beschermd) wonen.

We blijven op maat en per individu bekijken en beoordelen óf, wanneer en onder welke omstandigheden we de zorg kunnen afschalen.

Binnen Intermezzo is 7 dagen per week 24 uur iemand aanwezig om structuur en begeleiding te bieden. Voor de cliënten en eventueel omwonenden is er dus altijd iemand aanwezig om op terug te kunnen vallen. Daarbij is er altijd sprake van persoonlijke begeleiding van de cliënt en afhankelijk van de zwaarte van de problematiek ook van persoonlijke verzorging en dagbesteding.

Afhankelijk van de problematiek en de afgegeven indicatie worden er bovendien eisen gesteld aan de voorwaarden waaronder de professionele hulp geleverd wordt: volgens afspraak (en daarnaast direct oproepbaar) in de minder intensieve vormen, permanent en direct aanwezig in de meer intensieve vormen. Daarnaast is er ’s nachts altijd in een bepaalde mate sprake van toezicht in de vorm van een fysiek aanwezige beveiligingsmedewerker en een telefonische achterwacht van een minimaal HBO geschoolde pedagogisch medewerker.

ERVARINGSWERKERS

Binnen Intermezzo vinden we huiselijkheid en verbondenheid belangrijk om aan herstel te kunnen werken. Dit realiseren we o.a. met behulp van de inzet van ervaringswerkers. Zij organiseren, praktisch en aanvullend, groepsactiviteiten met cliënten, o.a. samen koken, boodschappen doen, stimu(leren) van huishoudelijke taken en ontspanningsactiviteiten. Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kan men op grond van eigen herstelervaringen, voor anderen ruimte maken voor herstel. De ondersteunende inzet legt accent op zelfmanagement en eigen regie en draagt bij aan preventie van ziekte en zorgafhankelijkheid.

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK!

In de omgang en begeleiding vinden wij het voor de cliënten binnen beschermd wonen belangrijk dat ze mee doen, erbij horen. Niet in het ‘hokje’ van ‘cliënt’ worden geplaatst, maar meedoen als ‘wijkbewoner’.

We willen geen isolatie of afzondering van deze kwetsbare groep, maar betrekken ze actief bij wat er in de samenleving speelt en uitleggen hoe het hoort. Normaliseren, bekrachtigen, stimuleren en betrekken, vinden we belangrijke aspecten in de begeleiding en omgang met elkaar.

Zo willen we dat iedereen na opname, direct en naar vermogen, gaat starten met een vorm van zinvolle dagbesteding. Dat kan zijn: (vrijwilligers)werk, een vorm van arbeidsmatige dagbesteding of bezig zijn met taken in huis of in de wijk. De meerwaarde die wij hierin zien bestaat uit het vergroten van zelfstandigheid, stimuleren van vaardigheden en eigenwaarde en het aangaan van verbinding met de (mensen in de) wijk. Intermezzo biedt zelf geen dagbesteding, maar werkt hiervoor samen met verscheidende, lokale zorgaanbieders.

Het gaat naast zinvolle daginvulling, ook om gezonde financiën (juist als er weinig is), om passende begeleiding (die flexibel kan meebewegen) en om een prettige leefomgeving (met veiligheid voor betrokkenen én omwonenden). Eigenlijk gelden deze basisvoorwaarden voor iedereen.

Behalve ondersteuning bij het contact leggen in een buurt, is het essentieel dat er eigenaarschap is als het misgaat of dreigt mis te gaan. Als er signalen zijn dat het niet goed gaat met iemand, dan is er snel actie nodig om te voorkomen dat het (verder) escaleert. Zeker ook om de rust met medebewoners en de omwonenden te bewaren.

Zowel de bewoners als omwonenden moeten weten bij wie ze terecht kunnen met signalen en/of vragen en willen hierin serieus genomen worden. De cliënten krijgen dan ook een signaleringsplan, waarin we met elkaar vooraf vastleggen wat iemand verwacht en wat er nodig is, als het even niet zo goed gaat.

Omdat we samenleven en -werken belangrijk vinden, willen we om deze reden dan ook (direct bij aanvang) investeren in de relatie met buurtbewoners en samenwerkingspartners in de wijk. Via een nieuw opgerichte klankbordgroep houden we nauw verbinding en contact met omwonenden en betrokkenen in de wijk.
We willen ons richten op de omgeving, open en bereikbaar zijn. Samenwerken is kenmerkend voor onze manier van werken. Met bijvoorbeeld de politie, omwonenden en de woningcorporatie. We gaan in de begeleiding preventief te werk om overlast te voorkomen. En hebben hiervoor duidelijke afspraken gemaakt in een overlastprotocol.

Tevens maken we duidelijke leef -en huisregels, die we samen met o.a. de cliëntenraad en desgewenst andere betrokken partners opstellen. We zijn hierin duidelijk kaderstellend en in principe maken we bewoners zelf zoveel mogelijk verantwoordelijk. Hiervoor krijgen ze vertrouwen in en ondersteuning van elkaar en van de aanwezige professionals

Samen doorpakken?

Neem contact op!